Προτεινομενεσ εφαρμογεσ

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά τη σφραγίδα κλειδώματος Melavill SP

Όλες οι δικλείδες και τα χαλύβδινα προϊόντα της Hirnböck Stabau συνοδεύονται από συστάσεις εφαρμογής και δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε ένα πρώτο στάδιο, η σφράγιση Melavill SP θερμαίνεται μαζί με τη συσκευασία στους 200 °C κατ’ ανώτατο όριο σε κατάλληλη, έμμεσα θερμαινόμενη εστία ανάδευσης.

Προετοιμασία

Οι σύνδεσμοι πασσαλοσανίδων πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και να μην υπάρχουν χαλαρά τμήματα, λίπη, λάδια και σκόνες. Ειδάλλως προτείνεται ο καθαρισμός μέσω πεπιεσμένου αέρα, μεταλλικής βούρτσας ή νερού με υψηλή πίεση, προκειμένου το Melavill SP να μπορέσει να προσκολληθεί στους συνδέσμους. Οι δοκοί πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόλυτα οριζόντια θέση. Προκειμένου να αποφευχθεί η εκροή του Melavill SP από τα άκρα των συνδέσμων, θα πρέπει αυτά να καλυφτούν με στόκο ή παρόμοιο υλικό.

spundbohle-produkte-Vorbreitung_der_Bohlen

Κατανάλωση

περίπου 0,30 kg ανά τρέχον μέτρο στο κλείδωμα σπειρώματος
περίπου 0,10 kg ανά τρέχον μέτρο στην συνένωση των ενδιάμεσων συνδέσεων
περίπου 0,35 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 600 mm
περίπου 0,30 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 700 mm
περίπου 0,25 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 750 mm

Οι αναφερόμενες ποσότητες αφορούν τους συνδέσμους Larssen σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10248. Σε περίπτωση διαφορετικών συνδέσεων μπορεί η κατανάλωση να διαφέρει.

Διάρκεια ζωής προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του Melavill SP στις γεμισμένες συστοιχίες φύλλων είναι ως εξής σε νερό με

τιμή pH από 3,5 έως 11,5:πολύ καλή
σε θαλασσινό νερό:πολύ καλή
σε ορυκτέλαιο:μικρή
σε βενζίνη και αργό πετρέλαιοπολύ μικρή

Μπορείτε να προμηθευτείτε τη σφραγίδα σύμπλεξης για τον τοίχο σας από εμάς – έχετε ήδη παραγγείλει;


Αρμολόγηση μεμονωμένων σανίδων

Αρμολόγηση διπλών σανίδων