Προτεινομενεσ εφαρμογεσ

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά τη σφραγίδα κλειδώματος Melavill®

Όλες οι δικλείδες και τα χαλύβδινα προϊόντα της Hirnböck Stabau συνοδεύονται από συστάσεις εφαρμογής και δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε ένα πρώτο στάδιο, η σφράγιση Melavill® θερμαίνεται μαζί με τη συσκευασία στους 200 °C κατ’ ανώτατο όριο σε κατάλληλη, έμμεσα θερμαινόμενη εστία ανάδευσης.

Προετοιμασία

Οι σύνδεσμοι πασσαλοσανίδων πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και να μην υπάρχουν χαλαρά τμήματα, λίπη, λάδια και σκόνες. Ειδάλλως προτείνεται ο καθαρισμός μέσω πεπιεσμένου αέρα, μεταλλικής βούρτσας ή νερού με υψηλή πίεση, προκειμένου το Melavill® να μπορέσει να προσκολληθεί στους συνδέσμους. Οι δοκοί πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόλυτα οριζόντια θέση. Προκειμένου να αποφευχθεί η εκροή του Melavill® από τα άκρα των συνδέσμων, θα πρέπει αυτά να καλυφτούν με στόκο ή παρόμοιο υλικό.

spundbohle-produkte-Vorbreitung_der_Bohlen

Κατανάλωση

περίπου 0,30 kg ανά τρέχον μέτρο στο κλείδωμα σπειρώματος
περίπου 0,10 kg ανά τρέχον μέτρο στην συνένωση των ενδιάμεσων συνδέσεων
περίπου 0,35 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 600 mm
περίπου 0,30 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 700 mm
περίπου 0,25 kg ανά m2 τοιχίου αντιστήριξης – σε συστοιχίες φύλλων πλάτους 750 mm

Οι αναφερόμενες ποσότητες αφορούν τους συνδέσμους Larssen σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10248. Σε περίπτωση διαφορετικών συνδέσεων μπορεί η κατανάλωση να διαφέρει.

Διάρκεια ζωής προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του Melavill® στις γεμισμένες συστοιχίες φύλλων είναι ως εξής σε νερό με

τιμή pH από 3,5 έως 11,5:πολύ καλή
σε θαλασσινό νερό:πολύ καλή
σε ορυκτέλαιο:μικρή
σε βενζίνη και αργό πετρέλαιοπολύ μικρή

Μπορείτε να προμηθευτείτε τη σφραγίδα σύμπλεξης για τον τοίχο σας από εμάς – έχετε ήδη παραγγείλει;


Αρμολόγηση μεμονωμένων σανίδων

Αρμολόγηση διπλών σανίδων