Hirnböck Stabau: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Τα GTC μας

 1. Γενικά
  Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο αγοραστής αναγνωρίζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, Παράδοσης και Πληρωμής. Αυτά ισχύουν για όλες τις παραδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων άλλων βοηθητικών υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν αναφέρονται χωριστά στη μεμονωμένη περίπτωση. Δεν δεσμευόμαστε από οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις πώλησης, παράδοσης, επιχείρησης ή αγοράς του αγοραστή. Με το παρόν απορρίπτονται ρητά οι όποιοι όροι και προϋποθέσεις του αγοραστή. Δηλώνεται ρητά ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ανηθικότητα.  Οι παρεκκλίσεις, τα συμπληρώματα, οι ειδικές διαβεβαιώσεις και άλλες ατομικές συμφωνίες πρέπει να είναι έγγραφες για να είναι αποτελεσματικές. Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παράδοσης ή της υπηρεσίας, ο αγοραστής αναγνωρίζει την ισχύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης συμφωνούνται για το σύνολο της επιχειρηματικής σχέσης, ιδίως για επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. Αυτό ισχύει επίσης εάν δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτά σε μελλοντικές παραγγελίες ή εάν ο αγοραστής παραγγείλει με άλλους όρους και προϋποθέσεις χωρίς τη ρητή αντίρρησή μας, όπου γίνεται αναφορά στα ανωτέρω όσον αφορά την ανηθικότητα.
 2. Πώληση
  Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές και δεν μας υποχρεώνουν να τις παραδώσουμε. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές για εμάς μόνο όταν τις έχουμε αποδεχθεί με γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν αυτό που γράφεται στην παρούσα επιβεβαίωση παραγγελίας διαφέρει από αυτό που είναι τυπωμένο, τότε ισχύει αυτό που είναι γραμμένο. Οι μεταγενέστερες αλλαγές καθίστανται δεσμευτικές μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση σε περίπτωση που, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και πριν από την παράδοση των αγαθών, λάβουμε γνώση περιστάσεων στην οικονομική κατάσταση του αγοραστή, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να μην φαίνεται πλέον επαρκώς εξασφαλισμένη η απαίτησή μας. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης από τον αγοραστή, δικαιούμαστε να απαιτήσουμε είτε τη ζημία που υπέστη και το διαφυγόν κέρδος είτε 15% ακυρωτικά τέλη που δεν υπόκεινται σε δικαστικό μετριασμό.
 3. Παράδοση
  Οι χρόνοι παράδοσης είναι γενικά μη δεσμευτικοί και πρέπει πάντα να θεωρούνται κατά προσέγγιση, εκτός εάν έχουμε αναλάβει ρητά και εγγράφως την υποχρέωση να παραδώσουμε εντός συγκεκριμένης περιόδου ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αξιώσεις αποζημίωσης από την άποψη αυτή μπορούν να προβληθούν εναντίον μας μόνο σε περίπτωση πρόθεσης και βαριάς αμέλειας. Ο κίνδυνος μεταφοράς βαρύνει πάντοτε τον παραλήπτη ή τον παραγγελιοδόχο ή τον αγοραστή και η ευθύνη μας λήγει με την παράδοση στον μεταφορέα, ακόμη και αν οι τιμές γίνονται με έξοδα μεταφοράς στον προορισμό. Το ίδιο ισχύει και για τις προφορικές δευτερεύουσες συμφωνίες καθώς και για τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της σύμβασης. Εάν παρ’ όλα αυτά παραδίδουμε βάσει προφορικών ή τηλεφωνικών παραγγελιών, ο αγοραστής δεν μπορεί να το επικαλεστεί αυτό, καθώς όλες οι συμβάσεις, συμφωνίες κ.λπ. γίνονται δεσμευτικές μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωσή μας. Σε περίπτωση παράδοσης βάσει τηλεφωνικών παραγγελιών, οι συνέπειες τυχόν ακουστικών σφαλμάτων ή παρανοήσεων που προκαλούνται από την παράδοση δεν βαρύνουν εμάς. Εάν ο αγοραστής καθυστερήσει την αποδοχή της παράδοσης και δεν υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση, τα αγαθά θα τεθούν στη διάθεσή μας, οπότε επέρχεται η ημερομηνία λήξης της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς.
 4. Πληρωμή
  Τα τιμολόγιά μας είναι πληρωτέα σε εμάς εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του εμπορικού τιμολογίου. Οι πληρωμές με συναλλαγματικές είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή μας και εφόσον δεν υπάρχουν απαιτήσεις για συναλλαγματικές- όλα τα πρόσθετα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή. Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές θεωρούνται ως πληρωμή μόνο μετά την εξόφλησή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τόκους υπερημερίας σε ποσοστό 5 % πάνω από το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό δεν επηρεάζει τη διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω ζημιών που προκλήθηκαν λόγω αθέτησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής μας και σε περίπτωση περιστάσεων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πιστοληπτική ικανότητα του αγοραστή, όλες οι απαιτήσεις μας καθίστανται αμέσως απαιτητές, ανεξαρτήτως τυχόν χορηγηθεισών αναβολών. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση ή να απαιτήσουμε αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης. Τα νόμιμα δικαιώματα άρνησης εκτέλεσης και τα δικαιώματα παρακράτησης αποκλείονται όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή. Αποκλείεται ο συμψηφισμός με τυχόν ανταπαιτήσεις έναντι των απαιτήσεών μας, εκτός εάν οι ανταπαιτήσεις έχουν αναγνωριστεί εγγράφως ή έχουν νομικά κατοχυρωθεί. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από αυτόν θα συμψηφίζονται πρώτα με τους τόκους και άλλες παρεπόμενες επιβαρύνσεις και μόνο τελικά με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας.
  εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας.
 5. Διατήρηση του τίτλου
  Τα αγαθά που παραδίδονται από εμάς παραμένουν στην κυριότητά μας μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των εκκρεμών απαιτήσεων οποιασδήποτε φύσης που απορρέουν από το σύνολο της επιχειρηματικής σχέσης, με ρητή εξαίρεση της παραγραφής. Σε περίπτωση μεταποίησης με άλλα εμπορεύματα που δεν μας ανήκουν
  εμπορεύματα που δεν μας ανήκουν, θα έχουμε δικαίωμα συνιδιοκτησίας του νέου αντικειμένου κατά την αναλογία της αξίας των δεσμευμένων εμπορευμάτων προς τα άλλα μεταποιημένα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της μεταποίησης. Διαφορετικά, για το νέο αντικείμενο που προκύπτει από τη μεταποίηση ισχύουν τα ίδια με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας κατά την έννοια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Ο αγοραστής μπορεί να πουλήσει τα δεσμευμένα εμπορεύματα μόνο κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησής του υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις και εφόσον δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Δικαιούται και εξουσιοδοτείται να μεταπωλήσει τα διατηρηθέντα εμπορεύματα μόνο με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη μεταπώληση θα περιέλθουν σε εμάς. Εάν τα αγαθά μας που παραδίδονται υπό παρακράτηση κυριότητας κατασχεθούν από τρίτους, ο αγοραστής πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως εγγράφως. Είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών.
  με δικά του έξοδα να επιστρέψει τα εμπορεύματα με την επιφύλαξη της παρακράτησης κυριότητας στην έδρα μας. Εάν είναι απαραίτητο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας επιτρέψει να εισέλθουμε στην αποθήκη του με σκοπό την παραλαβή των εμπορευμάτων. Εφόσον τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας επιστρέφονται σε εμάς στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρακράτησης κυριότητας, η εκκρεμής απαίτησή μας για το τίμημα αγοράς ύψους 70 % της αξίας του τιμολογίου παραμένει σε ισχύ υπό τον τίτλο της αποζημίωσης για ζημίες λόγω διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εξόδων διάθεσης, μείωσης της αξίας κ.λπ.
 6. Συμβουλές
  Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την επεξεργασία και την παροχή συμβουλών (ή παρόμοιων) μόνο εάν οι οδηγίες αυτές δίνονται από εμάς δεσμευτικά, εγγράφως και σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο που μας είναι γνωστό κατόπιν γραπτής αίτησης του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής παραμένει υποχρεωμένος να ελέγχει τις οδηγίες μας λαμβάνοντας υπόψη τις περιγραφές και τις ιδιότητες των προϊόντων μας και τη συγκεκριμένη προβλεπόμενη χρήση και, εάν είναι απαραίτητο, να συμβουλεύεται έναν ειδικό σε περίπτωση αμφιβολίας.
 7. Επιστρεφόμενα αγαθά
  Η επιστροφή εμπορευμάτων που έχουν ήδη παραδοθεί αλλά δεν είναι ελαττωματικά (επιστρεφόμενα εμπορεύματα) πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν συμφωνίας, μόνο εάν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αγοραστή. Τα έξοδα χειραγώγησης που ανέρχονται στο 15% της ακαθάριστης τιμής κατά τη στιγμή της παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Οποιαδήποτε ζημία στα εμπορεύματα από τον αγοραστή ή τον μεταφορέα αποκλείει τακτικά την εξαγορά.
 8. Παράπονα, εγγύηση και αποζημίωση
  Ο αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή τους για τυχόν ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ελαττωμάτων. Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων για ελλείψεις απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον μεταφορέα. Η μεταπώληση καθώς και η επεξεργασία και μεταποίηση ελαττωματικών εμπορευμάτων πρέπει να αποφεύγονται. Τα παράπονα κάθε είδους πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων σε κάθε περίπτωση πριν από την επεξεργασία τους, σε περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων αμέσως μετά την υπογραφή τους. Ζημιές που προκαλούνται από καιρικές συνθήκες ή ακατάλληλη αποθήκευση εξαιρούνται από την εγγύηση. Για την πληρωμή των απαιτήσεων αποζημίωσης κάθε
 9. είδους, ανεξάρτητα από τις
  νομικούς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αποζημίωση μόνο σε περίπτωση βαριάς αμέλειας (πρόθεση και βαριά αμέλεια) ή λόγω απουσίας συμβατικά εγγυημένων ιδιοτήτων. Αποκλείεται η ευθύνη για επακόλουθη βλάβη που προκαλείται από ελάττωμα.
  Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος εκτέλεσης, τόπος δικαιοδοσίας και μερική ακυρότητα
  Το αυστριακό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις οποιασδήποτε φύσης μαζί μας. Για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνεργασία μαζί μας, ο τόπος εκτέλεσης και για τα δύο μέρη είναι το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Ο τόπος δικαιοδοσίας για νομικές διαφορές για όλες τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση είναι το Σάλτσμπουργκ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, έχουμε επίσης το δικαίωμα να επικαλεστούμε άλλο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον αγοραστή/πελάτη/πελάτη, οπότε εφαρμόζεται το δίκαιο που ισχύει στον εν λόγω τόπο δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Τυχόν αναποτελεσματικές διατάξεις αντικαθίστανται στη συνέχεια από εκείνες που πλησιάζουν περισσότερο στο σκοπό τους με επιτρεπτό τρόπο.

Κατάσταση: 01.01.2019


Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
Κατάσταση: 01.01.2019